Corporeity of the elements. Pavilion of Japan at Venezia Biennale by Kozo Kadowaki

More information

Curators
Kozo Kadowaki.
Commissioners
Exhibitors
Jo Nagasaka, Ryoko Iwase, Toshikatsu Kiuchi, Taichi Sunayama, Daisuke Motogi, Rikako Nagashima.
Collaborators
Designer.- Rikako Nagashima. Researchers.- Norimasa Aoyagi, Aya Hiwatashi, Naoyuki Matsumoto, Tetsu Makino, Building System Design Laboratory at Meiji University (Kozo Kadowaki, Makoto Isono, Kimihito Ito). Editor.- Jiro Iio. Advisor.- Kayoko Ota. Video.- Hirofumi Nakamoto. Exhibition Design.- Schemata Architects (Jo Nagasaka, Sanako Osawa , Yuhei Yagi), Studio IWASE Architecture+Landscape (Ryoko Iwase, Kaoru Endo, Musashi Makiyama), sunayama studio+Toshikatsu Kiuchi Architect (Taichi Sunayama, Toshikatsu Kiuchi, Risako Okuizumi, Takuma Shiozaki, Kei Machida, Zu Architects), DDAA (D aisuke Motogi, Riku Murai). Graphic DesignL village® (Rikako Nagashima, Kohei Kawaminami, Hiroyuki Inada). Structural Engineering.- TECTONICA (Yoshinori Suzuki, Kakeru Tsuruta) / Mitsuhiro Kanada Studio at Tokyo University of the Arts (Mitsuhiro Kanada), yasuhirokaneda STRUCTURE (Yasuhiro Kaneda). Exhibition Construction.- TANK (Naritake Fukumoto, Ai Noguchi, Takashi Arai), Takahiro Kai, Tsuguhiro Komazaki, Takashi Takamoto, Masayasu Fujiwara, Mauro Pasqualin, Pieter Jurriaanse, Paolo Giabardo, Valentino Pascolo, Jacopo David, Tommaso Rampazzo. Fabrication Cooperation.- So Sugita Lab at Hiroshima Institute of Technology. Local Coordinator.- Harumi Muto. Exhibition Design Management.- associates (Kozo Kadowaki, Akiko Kadowaki). With special support of.- Ishibashi Foundation.
Dates
May 22 to November 21, 2021.
Venue / Address
At the 17th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia. Pavilion of Japan in Giardini, Venice, Italy.
Photography
Francesco Galli.

Kozo Kadowaki

Kozo Kadowaki, architect and associate Professor at Meiji University. Curator of the Japan Pavilion at La Biennale di Venezia of Architecture 2021.
JUNG METALOCUS 01

Categories

Prev
Prev

Our selection