Cloud Town. Convention and Exhibition Center covers with a sports park by Approach Design (ZUP)

More information

Architects
Approach Design (ZUP). Lead Architects.- Di Ma, Xin Jin, Lianping Mao.
Architecture groups
Approach Design, Zhejiang University Urban-Rural Planning&Design Institute
Collaborating Architects
Zhejiang Province Institute of Architectural Design and Research.
Design team
Sheng Jiang, Jialiang Zhang, Weifen Shen, Shang Wang, Mengjun Mao
Collaborators
Structural Design.- Jian Jiao, Yunjun Lu, Wuqiang Feng, Guozhi Peng. Geology & Foundations.- Xingwang Liu, Binghe Li, Guoqiang Cao, Zhengbo Sun. Heating Design.- Li Zhang, Jinhua Chen. Electric Design.- Ying Zhu, Tao Wang. Water Supply and Drainage.- Nianen Wang, Tuo Wu, Run Wang. Technology.- Jun Wu, Beite Zheng. Landscape Design.- Ying Li, Daoqing Chen, Bo Gui, Shijie Zhang, Hongyang Liu. Façade Design.- Jiangfeng Ni, Xiaofeng Ni. Branding Strategists.- Lili Liu, Zhiping Hao. Lighting.- Xiaoling Fang, Fangwei Tao. Interior Design.- Runwu Fang, Jianle Chen, Yin Zhao.
Construction Team
Zhejiang Provincial Yijian Construction Group LTD.
Area
66,680 m²
Dates
2017
JUNG METALOCUS 01

Categories

Prev
Prev

Our selection